Zdravotnické právo v praxi, 2006, číslo 3

Přehledové články

Charta práv pacientov vo svetle reformných zdravotníckych zákonov v SR

prof. MUDr. Ladislav Hegyi DrSc

Zdravot. právo v praxi; 2006; 3: 49-51

Práva pacientov sa odvíjajú od Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej Valným zhromaždením Spojených národov v roku 1948. V r. 1984 vznikla Európska charta práv pacientov, prijatá ako rezolúcia Európskym parlamentom. Táto charta práv je vyjadrená v 14 bodoch: 1. Právo na prevenciu, 2. Právo na prístup k zdravotníckym službám, 3. Právo na informácie, 4. Právo vyjadriť súhlas, 5. Právo slobodného výberu, 6. Právo na súkromie, 7. Právo na rešpektovanie pacientovho času, 8. Právo na kvalitu, 9. Právo na bezpečnosť, 10. Právo na inovácie, 11. Právo predchádzať utrpeniu a bolesti, 12. Právo na zohľadnenie osobných potrieb, 13. Právo sťažovať sa, 14....

Současná právní úprava pojištění klinického hodnocení léčiv a její soulad s právní úpravou EU

Pavel Strnad Ph.D, JUDr. Šárka Špeciánová

Zdravot. právo v praxi; 2006; 3: 52-53

Jedním z požadavků na zahájení klinického hodnocení léčiv je uzavření řádného pojištění. Článek pojednává o současné právní úpravě pojištění s poukazem na její soulad s právní úpravou EU. Rovněž upozorňuje na některé aspekty pojištění, které je vhodné zohlednit při uzavírání pojistné smlouvy v souvislosti s prováděním klinického hodnocení léčiv.

Vyšetřování lékařského zákroku provedeného bez řádného souhlasu pacienta v trestním řízeníProblematické momenty české právní praxe, Evropská úmluva o lidských právech a srovnání s Německem1

Mgr. Michaela Kopalová

Zdravot. právo v praxi; 2006; 3: 54-60

Cílem tohoto článku je shrnout obtíže, kterým čelí pacient, resp. jeho právní zástupce, při dovolávání se trestní odpovědnosti lékaře za provedení zákroku bez platného souhlasu pacienta. Příspěvek obsahuje také srovnání české právní úpravy a praxe s požadavky kladenými Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a právní teorií a praxí ve Spolkové republice Německo.

CHYBY A OMYLY, POŠKODENIE PACIENTA, POSTUP LEGE ARTIS VO VZŤAHU K EKONOMICKÝM MOŽNOSTIAM V ANESTEZIOLÓGII A V INTENZÍVNEJ MEDICÍNE

MUDr. Monika Štefanová

Zdravot. právo v praxi; 2006; 3: 61-62

Cieľom článku bolo poukázať na možné forenzné dôsledky na prvý pohľad bežných komplikácií a situácií, ktoré sa vyskytujú pri práci lekárov v našom odbore. Autorka v článku definuje chybu a omyl, uvádza ich najčastejšie príklady z praxe lekára – anesteziológa a intenzivistu v odbore anesteziológia a intenzívna medicína. Definuje štandardné terapeutické postupy a zaoberá sa formami zavinenia a ich posudzovaním. Rozoberá každodennú prax a ekonomické možnosti zdravotníckych zariadení, snaží sa upozorniť na úskalia našej práce, načrtnúť východiská a možnosti z uvedených situácií.

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání po nabytí účinnosti nového zákoníku práce

JUDr. Jana Zachovalová Ph.D

Zdravot. právo v praxi; 2006; 3: 63-65

Nový zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., který nabude účinnosti dnem 1. 1. 2007, již neobsahuje právní úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pouze v § 275 stanoví, že zabezpečení zaměstnance pro případ újmy na zdraví při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání upravuje zvláštní předpis. Tímto právním předpisem je nový, již přijatý zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který však nabude účinnosti až 1. 1. 2008. V období mezi nabytím účinnosti nového zákoníku práce a nabytím účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, tj. od 1. 1. 2007 do 1. 1. 2008, se bude při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání...

Povinnosti pacienta a ich výkon v procese zdravotnej starostlivosti

JUDr. Valéria Takáčová

Zdravot. právo v praxi; 2006; 3: 66-68

Zároveň poukázať na zákonom upravené spôsoby výkonu rozhodnutia, ak pacient niektorú zo správnym orgánom uložených povinností neplní.

Odovzdávanie zdravotnej dokumentácie medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

JUDr. Valéria Takáčová

Zdravot. právo v praxi; 2006; 3: 69-70

Cieľom článku je poukázať na úskalia odovzdávania zdravotnej starostlivosti medzi poskytovateľmi všeobecnej zdravotnej starostlivosti navzájom a hľadať riešenie situácie aj v oblasti práva, pokiaľ pri zmene poskytovateľa sa predchádzajúci poskytovateľ rozhodne novému zdravotnú dokumentáciu nevydať.


Zdravotnické právo v praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.