Rubriky

 • přehledné články
 • otázky a odpovědi

Náležitosti rukopisu

 • výstižný název práce, jména a příjmení autorů včetně titulů a jejich pracoviště. Adresa hlavního autora včetně telefon. čísla, faxu a e-mailové adresy
 • souhrn - stručné shrnutí obsahu příspěvku v rozsahu maximálně 10 řádků
 • klíčová slova v rozsahu 3-6
 • vlastní text
 • seznam literatury - uvádějte maximálně 20 citací

 • Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy rukopisu. V případě potřeby zkrácení rukopisu bude vyžádán souhlas autory
 • Veškeré uveřejněné příspěvky jsou honorovány
 • Vzhledem k praktickému zaměření časopisů Vás prosíme, aby byl příspěvek napsán srozumitelně, s důrazem na praktické využití podaných informací.
 • Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: bartakova@solen.cz
 • SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • tel.: 582 330 438
 • mobil: 777 577 425
 • fax: 582 396 099

Zdravotnické právo v praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.